Menu

Teologi

Teologi är ett ord som genom åren som begreppet använts genomgått en omfattande begreppsförskjutning. Själva ordet teologi uppkom under antiken, då det användes för att beteckna gudar och kosmologi. I dagens moderna tid brukar man säga att teologi är läran om Gud, men det är även det metodiska reflekterande över religiösa begrepp och handlingar. Här i Sverige är begreppet teologi ofta synonymt med det vetenskapliga studiet av religion.

Det finns flera olika sätt att definiera exakt vad teologi är och vad dess huvudsakliga uppgift egentligen är. Teologin var något som framförallt förr i tiden ansågs vara den professionella teologens huvudsakliga uppgift, men på protestantiskt håll kan man med hänvisning av prästadömet säga att alla människor som är döpta är teologer. Istället kan man då anse att teologens uppgift är att vägleda den ej professionella teologen i dennes reflektioner.

Ekumenisk teologi är ett underlättande sett för kyrkor att mötas och ha teologiska reflektioner och diskussioner kring diverse områden som kyrkosyn, spiritualitet, dop etc. Själva begreppet ekumenik är strävan efter att kunna uppnå enhet i tron på Kristus.

I kristen teologi bedrevs reflektionerna om Gud i huvudsak av kyrkans företrädare som Jesus lärjungar, kyrkofäderna, och präster som också samlade efterföljare omkring sig. Även vissa eremiter som menade sig vara utsända av Gud till profeter kunde samla grupper av efterföljare.

Efter klosterväsendets införande som skedde under mitten av den västerländska tideräkningens första millennium uppstod det teologiska studiet samtidigt som det också blev mer institutionaliserat. När universiteten grundades under medeltiden blev studieämnena indelade i olika hierarkier där teologi var bland de högst ansedda ämnena att studera.

Under mitten av 1900-talet bytte ämnet teologi namn i skolan till det vi är mer vana att höra idag, religionskunskap. Trots det lever begreppet kvar i vissa akademiska spår, till exempel finns benämningar som teologie doktor och teologie kandidat fortfarande kvar. Idag finns även flera teologiska universitet samt teologiska utbildningar i Sverige.