Menu

Ordet teologi

Själva ordet teologi kommer från grekiskan och handlar om att skapa mening och förståelse kring gudsbegreppet. Därför kallas teologi ofta “läran om Gud”. Olika trosinriktningar har sina egna tankar om gudsbild, världsbild och människans plats i detta förhållande.

Begreppet teologi är också förknippat med vetenskapliga studier i religionsvetenskap, och dessa studier berör en mängd olika aspekter. I detta sammanhang förstås och studeras religioner i ett metaperspektiv utan religiös dogmatik. Innehållet i teologiska studier handlar således om att sätta sig in i respektive religions kärnämnen och gudssyn. Inom kristendomen studeras till exempel bibelvetenskap och studenterna får lära sig om innehåll och exegetik i både Gamla testamentet och Nya testamentet. Även kyrkohistoria, etik och religionsfilosofi undersöks och diskuteras. Islamologi, judaistik och andra större eller mindre samfund genomlyses, förklaras och analyseras.

Även Livets Ord ingår inom de frikyrkliga trosåskådningarna. I detta sammanhang kretsar de teologiska aspekterna främst kring Gud, men den Helige Anden är ständigt närvarande i både samtid och nutid. Bibeln har en mycket framträdande roll och bibelsynen brukar karaktäriseras som både bibeltrogen och evangelisk i den bemärkelsen att bibeln är och förmedlar Guds Ord. Apostlarna ses som förebilder och dopet har en framträdande roll. Det finns också en positiv syn på helandets kraft och att man kan fördriva sjukdomar med hjälp av den helige anden. Mötet med den helige anden blir ofta fysiskt påtagligt och att tala i tungor under gudstjänster och ceremonier är vanligt.

Församlingen är viktig inom Livets Ord och man samlas kring en samsyn präglad av gemenskap, glädje och gudstro. Kritiken kring begreppet arvsynd härrör från trosåskådningens tankar att Adams synder i Eden skadade både världen och människorna. Det finns dock en stark tilltro till människans kraft och förmåga att följa guds ord och vilja.

Livets ord delar synen på fundamentala kristna begrepp som trosbekännelsen, treenigheten och Messiastanken. Såväl liturgi som ceremonier kan dock skilja sig åt och kanske främst när det gäller synen på den helige andens närvaro.